MS086: Fernando de Sá – Midnight Prayer EP

MS086: Fernando de Sá – Midnight Prayer EP
Genre
techno
Release date
23 December 2019
Artist
Fernando De Sa
MS086: Fernando de Sá – Midnight Prayer EP
23 December 2019 | techno
MS086: Fernando de Sá – Midnight Prayer

Catalog Number: MS086
Artist: Fernando de Sá
Release Name: Midnight Prayer

Stream or Download: Beatport | Soundcloud

Track List:

1. Fernando de Sá – Midnight Prayer (Original Mix)
2. Fernando de Sá – The Cult (Original Mix)
3. Fernando de Sá – Unanswered Question (Original Mix)